projekt.jpg

Zarząd OSP Piasek zwraca się z prośbą o głosowanie nad propozycją do budżetu gminy Pszczyna, w ramach programu Budżet Obywatelski 2014. OSP Piasek złożyło wniosek pod nazwą:„Adaptacja pomieszczeń przy OSP Piasek wraz z przyległym terenem na centrum kulturalne dla organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa Piasek, oraz budowa parkingu na terenie między Strażą a Kościołem". Jest to jedyny wniosek dotyczący naszego Sołectwa.

Szczegóły dotyczące głosowania zanjdują się na stronie

 http://www.obywatelski.pszczyna.pl/

 w zakładce głosowanie.

Nasz projekt otrzymał nr 29

Specyfikacja wniosku :

 

Formularz zgłoszeniowy

propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok

wraz z listą mieszkańców gminy Pszczyna popierających tę propozycję.

Uwaga:

Wypełnienie punktów 1-7 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 8, jest obowiązkowe.

1. Tytuł zadania

Adaptacja pomieszczeń przy OSP Piasek wraz z przyległym terenem na centrum kulturalne dla organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa Piasek.

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (Proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie)

Ulica Katowicka, budynek przyległy do nowych garaży, teren pomiędzy OSP a Orlikiem.

3. Opis zadania (Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).

Zorganizowanie dużego ośrodka kultury w Piasku, z którego pomieszczeń skorzystają lokalne organizacje i cała społeczność sołectwa. Budynek do tego przeznaczony wymaga kapitalnego remontu, a w szczególności:

• modernizacji sali o powierzchni 81m2,

• wymiany dachu,

• wymiany posadzki oraz podłogi,

• ocieplenia budynku,

• wymiany stolarki

• przygotowania parkingu wzdłuż ulicy (pomiędzy budynkiem OSP a Orlikiem i kościołem),

W celu zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia, większość prac zostanie wykonana w czynie społecznym przez organizacje działające w sołectwie Piasek, w tym OSP Piasek.

4. Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy

i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów.)

Społeczność Piasku angażuje się w działania na rzecz gminy i regionu poprzez udział w licznych klubach, stowarzyszeniach i organizacjach. Niektóre z nich, jak na przykład Koło Emerytów czy chór Klema stale zwiększają swoją liczebność. Brakuje miejsca na spotkania członków organizacji, zwłaszcza zimą, gdy potrzebne jest duże, zamknięte pomieszczenie. Zaadaptowane na te potrzeby lokum stanowiłoby doskonałe miejsce spotkań, zebrań i szkoleń. Niewątpliwie poprawiłaby się także estetyka otoczenia i zwiększyło bezpieczeństwo w okolicy szkoły, biblioteki i Orlika, dzięki budowie parkingu. Nowe centrum kulturalne w Piasku służyłoby wszystkim mieszkańcom dając im szansę spotkań i podejmowania nowych inicjatyw.

5. Beneficjenci zadania (Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają

z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów.)

Z ośrodka skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Piasku skupieni w lokalnych organizacjach: OSP Piasek, Koło Emerytów, Koło Hodowców Gołębi, Chór Klema, Sekcja Skata, lokalne młodzieżowe zespoły muzyczne i inne. Niektóre z tych organizacji to grupy skupiające osoby powyżej 50 roku życia służąc ich aktywizacji i zapobiegając wykluczeniu. Organizacje angażują też osoby bardzo młode z naszego sołectwa, dla których ośrodek byłby doskonałym miejscem spotkań, jak również dawałby szansę na organizację szkoleń i podejmowania nowych inicjatyw.

6. Szacunkowe koszty zadania (Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania

oraz ich szacunkowe koszty).

98 000 zł

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
przeglad kania

w
Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.