ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIASKU zwana dalej OSP.

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1987r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest miejscowość PIASEK.

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

OSP posiada osobowość prawną.

§ 6

OSP jest utworzona na czas nieoznaczony.

§ 7

OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 9

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 10

Celem OSP jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, sposobach ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 11

Zadania i cele wymienione w § 10 OSP realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych
3. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowej i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalno - oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

§ 12

1. Działalność określona w § 10 i § 11 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust.1, jest w szczególności udział w akcjach ratowniczych.
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust.1, jest:
- organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych
- występ Orkiestry Dętej
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr. 20 poz. 104/.

§ 14

Przyjęcie w poczet członków następujące na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną stosownej deklaracji.

§ 15

Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych
2. Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
3. Wspierających
4. Honorowych

§ 16

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

§ 17

1. Członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do OSP bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia
4. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
5. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 18

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz stowarzyszenia. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel - posiada wszystkie prawa członka czynnego oraz jest obowiązany do udzielania OSP zadeklarowanej pomocy oraz przestrzegania zapisów statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

§ 19

Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka czynnego, z zastrzeżeniem, że nie opłaca składek członkowskich.

§ 20

Członkowie czynni mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.
2. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru i oznak.

§ 21

Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniu fachowym.
4. Dbać o mienie OSP.
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 22

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

§ 23

Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok.
4. Likwidacji OSP.
5. Śmierci.
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 24

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 20 i 21 niniejszego statutu.

§ 25

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu OSP zatwierdzonej przez Walne Zebranie.

§ 26

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

 

 


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STWOWARZYSZENIA OSP

§ 27

Władzami OSP są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

A. WALNE ZEBRANIE

§ 28

Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie wybiera spośród siebie od 5 - 9 członków zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
2. Uchwalanie i zmiany statutu OSP.
3. Wybieranie i odwoływanie członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności.
5. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
9. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
10. Podejmowanie uchwał o sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
12. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 30

Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 31

Zwyczajne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 32

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd OSP.
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP.
3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 34

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie do 21 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na tę funkcję innych członków OSP do czasu przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

§ 35

Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność, co najmniej 1 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązań OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej
1 ogólnej liczby członków.

§ 36

W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, po upływie 15 minut odbywa się Walne Zebranie w drugim terminie według tego samego porządku obrad. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 37

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym.

B. ZARZĄD

§ 38

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, naczelnika straży, zastępcę naczelnika straży, sekretarza i skarbnika.

§ 39

Do zadań Zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP.
2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania.
4. Niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej, w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków OSP.
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych.
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nieprzypisanych kompetencjom Walnego Zebrania.

§ 40

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 41

Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 1 ogólnej liczby członków Zarządu. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.

§ 42

Do składania oświadczeń woli w imieniu OSP uprawniony jest jednoosobowo Prezes
lub wspólnie Wiceprezes i Skarbnik, który może zostać zastąpiony przez osobę upoważnioną przez Zarząd.

§ 43

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do Naczelnika straży należy:
1. Wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczeniu członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowych szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akacjach ratowniczo - gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 44

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP Naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną.
2. Pochwałę w rozkazie Naczelnika straży.
3. Wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody.
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenie lub odznaki.

§ 45

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP Naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne.
2. Nagana w rozkazie Naczelnika straży.
3. Wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 46

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacenia składek członkowskich.
2. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 47

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 48

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 49

Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu w okresie rocznym. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 50

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1. Być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. Być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
(Dz. U. Nr. 26, poz. 306 ze zm.)

§ 51

Skazanie członka komisji rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 34 ust.2.

 

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 52

Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. Dochodów z majątku i imprez.
4. Ofiarności publicznej
5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 53

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą do realizacji celów statutowych oraz reprezentacyjnych. Nie mogą być przeznaczone do podziału między członkami OSP.

§ 54

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub prawomocników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskich albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej "osobami bliskimi".
2. Przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3. Wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 55

Zmianę Statutu i rozwiązania OSP uchwala Walne Zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1 ogólnej liczby członków.

§ 56

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać Zarząd OSP
z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1 ogólnej liczby członków.

§ 57

Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrywanie wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz
z porządkiem obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 58

1. W razie rozwiązania się OSP na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie stanowi inaczej.
2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

§ 59

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodząca do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Wspierają nas

ZOSP Gasnica Kanmycel wrona
multimetro przeglad kania w

Copyright by www.osp-piasek.net Wszystkie prawa zastrzeżone.